Bedrijfsnaam en handelsnamen:

 

Swagerman Services B.V. tevens handelend onder de handelsnamen:

VDO Webshop

VDO Marineshop

Hellamarine Webshop

IQTech

Bezoekadres:

A.V.H. Destreelaan 103

1834 EC Sint Pancras

The Netherlands

 

Overige bedrijfsgegevens:

 

Telefoonnummer: +31 (0)6 52 07 00 00

Email adressen:

info@vdo-webshop.nl

info@hellamarine-webshop.nl

Kamer van koophandel Alkmaar nummer: 37094212

BTW number: NL809805765B01

 

Algemene verkoopvoorwaarden van Swagerman Services B.V., tevens handelend onder de handelsnamen VDO-Webshop, Hellamarine-Webshop en IQTech

 

Artikel 1: Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

“Opdrachtgever” c.q. “afnemer”: iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten van leverancier afneemt of aan wie leverancier een offerte heeft uitgebracht, en behalve deze diens vertegen-woordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen;

 

“Swagerman Services B.V. Handelend onder de namen VDO-Webshop, Hellamarine-Webshop en IQTech” (hierna te noemen: Swagerman Services B.V.): opdrachtnemer c.q. leverancier die opdracht heeft gekregen van opdrachtgever c.q. een overeenkomst met laatstgenoemde heeft gesloten, dan wel degene die in zijn offerte of aanbieding verwijst naar deze algemene voorwaarden;

 

“Partijen”: opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk;

 

“Producten”: alle zaken die onderwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen en alle resultaten van geleverde diensten door Swagerman Services B.V., zoals aanneming van werk, montage, installatie, advies, scholing et cetera.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid:

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Swagerman Services B.V. en op alle overeenkomsten tussen partijen, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

 

 1. Tussen partijen staat vast dat indien eenmaal onder toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd, deze ook op komende offertes en overeenkomsten van toepassing zijn.

 

 1. Indien geen beroep is gedaan op deze voorwaarden, betekent dat niet dat Swagerman Services B.V. daarmee afstand heeft gedaan van het recht om zich hierop te beroepen. Iedere verwijzing naar de eigen voorwaarden door opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes:

 

 1. Alle door Swagerman Services B.V. uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 4. Elke aanbieding of offerte is gebaseerd op de veronderstelling dat de opdracht door Swagerman Services B.V. onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kunnen worden uitgevoerd.

 

 1. Prijzen, aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 1. Indien Continental op verzoek van opdrachtgever enige prestatie verricht voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, is zij gerechtigd daarvoor betaling te verlangen conform de alsdan geldende tarieven, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

 1. Aanvullende en afwijkende bepalingen in de opdracht ten opzichte van de aanbieding of prijsopgave zijn voor Swagerman Services B.V. slechts bindend indien en voor zover deze bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door haar zijn geaccepteerd.

 

 1. Alle door Swagerman Services B.V. verstrekte opgaven van getallen, maten, gewichten, specificaties, kleuren of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Swagerman Services B.V. staat echter niet in voor afwijkingen hieromtrent. Getoonde of verstrekte tekeningen, monsters of modellen e.d. zijn steeds slechts aanduidingen van de betreffende producten.

 

Artikel 4: Prijzen:

 

 1. Tenzij in prijslijsten, aanbiedingen of orderbevestigingen anders is vermeld, zijn de door Swagerman Services B.V. afgegeven prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen die zijn verschuldigd in het kader van deze overeenkomst. Indien door partijen afgesproken, gelden de prijzen voor de levering van producten binnen de Benelux op basis van CIP (Carriage and Insurance Paid To) bestemming overeenkomstig de Incoterms 2000, zij het dat er behandelingskosten in rekening gebracht kunnen worden voor orders beneden een nader vastgesteld bedrag.

 

 1. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding c.q. opdrachtdatum geldende monetaire verhoudingen tussen binnen- en buitenlandse valuta, invoerheffingen, alsmede de op dat moment geldende inkoopprijzen, vrachten en andere kosten.

 

 1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van materialen, hulpmiddelen, onderdelen, grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten en overheidslasten een verhoging ondergaan, dan wel het hiervoor in artikel 4.2 gestelde van toepassing is, is Swagerman Services B.V. gerechtigd de prijzen tussentijds dienovereenkomstig te verhogen.

 

 1. Het door Swagerman Services B.V. verrichte meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht bij opdrachtgever, zulks ook wanneer het meerwerk niet schriftelijk is opgedragen en/of de prijs daarvan niet vooraf is overeengekomen. Met betrekking tot de meerwerkprijs is het bepaalde in de vorige leden van dit artikel overeenkomstig van toepassing.

 

 1. Wanneer de montage c.q. installatie van geleverde producten uitdrukkelijk in de opdrachtbevestiging is opgenomen, is de in dit artikel omschreven prijs berekend inclusief montage c.q. installatie en het bedrijfsklaar opleveren van de producten. Conform hetgeen bepaald in artikel 8, zijn kosten en financiële consequenties van aldaar omschreven verplichtingen van opdrachtgever niet in deze prijs inbegrepen, behoudens en voor zover uitdrukkelijk opgenomen in de opdrachtbevestiging.

 

Artikel 5: Levertijd:

 

 1. De levertijd, dan wel de termijn voor de door Swagerman Services B.V. te verrichten werkzaamheden begint te lopen op de dag zoals vermeld in de opdrachtacceptatie. Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen, formaliteiten, waaronder mede verstaan een evt. eerste betaling bij bestelling, vereist zijn, gaat de levertijd in op het moment dat alle gegevens in het bezit zijn van Swagerman Services B.V., dan wel indien is voldaan aan de formaliteiten.

 

 1. De opgegeven levertijden zijn niet fataal en steeds vrijblijvend. Enkel het verstrijken daarvan levert geen verzuim op. Swagerman Services B.V. garandeert alles in het werk te stellen de opgegeven levertijden in acht te nemen.

 

 1. Indien producten bij gedeelten worden geleverd, moeten zij telkens in nagenoeg gelijke hoeveelheden worden afgenomen. Indien bij afloop van de afleveringstijd nog niet alle producten zijn afgenomen, is Swagerman Services B.V. gerechtigd de resterende producten ineens of bij gedeelten te leveren of de overeenkomst met betrekking tot de niet-afgeleverde producten als ontbonden te beschouwen, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding.

 

Artikel 6: Verpakkingen:

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zullen de producten - indien noodzakelijk naar oordeel van Swagerman Services B.V.- worden voorzien van een verpakking, waarin de producten gebruikelijk worden verhandeld. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt de verpakking niet teruggenomen.

 

Artikel 7: Aflevering:

 

 1. Wanneer aan opdrachtgever schriftelijk is meegedeeld dat bepaalde producten ter verzending gereed staan, gelden zij als afgeleverd, onverminderd het bepaalde bij artikel 11 en ongeacht de eventuele gebondenheid van Swagerman Services B.V. tot nakoming van montage- en installatieverplichtingen. Onder plaats van aflevering wordt in dit kader verstaan het magazijn van Swagerman Services B.V., in afwijking van het bepaalde bij artikel 4 lid 1.

 

Artikel 8: Montage-installatie door Swagerman Services B.V.

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden opdrachten uitgevoerd in door Swagerman Services B.V. te bepalen wijze en termijnen, doch neemt Swagerman Services B.V. daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht.

 

 1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, behoudt Swagerman Services B.V. zich het recht voor om werkzaamheden door derden te laten verrichten. Hierover behoeft opdrachtgever niet te worden geïnformeerd.

 

 1. Opdrachtgever dient er –te allen tijde voor eigen rekening en risico- zorg voor te dragen dat tijdig en op de juiste wijze wordt voldaan aan alle nodige faciliteiten, voorzieningen en voorwaarden voor de door Swagerman Services B.V. en haar monteurs uit te voeren montage- c.q. installatiewerkzaamheden. Opdrachtgever zorgt ervoor dat er voor monteurs geschikte behuizing en andere persoonlijke voorzieningen aanwezig zijn.

 

 1. Opdrachtgever verstrekt met inachtneming van noodzakelijke veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen de nodige hulpmiddelen en verleent, hetzij persoonlijk, hetzij door zijnerzijds beschikbaar gestelde hulpwerkkrachten, de nodige bijstand.

 

 1. Reiskosten worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht. In afwijking van de in artikel 3 lid 1 opgenomen veronderstelling en hetgeen bepaald in artikel 4, behoudt Swagerman Services B.V. zich het recht voor om extra loonkosten apart in rekening te brengen indien Swagerman Services B.V. naar haar oordeel genoodzaakt is om de werkzaamheden uit te voeren buiten de reguliere werkuren en/of wegens bijzondere omstandigheden. 

 

 1. Het gestelde in artikel 5 is eveneens van toepassing op de montage- c.q. installatietijd.

 

Artikel 9: Betaling:

 

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van de prijs voor de producten door opdrachtgever te worden voldaan op de door Swagerman Services B.V. aangegeven wijze, derhalve contant bij de aflevering, middels vooruitbetaling, dan wel binnen 30 dagen na aflevering overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 7.

 

 1. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden. Indien opdrachtgever meent ten opzichte van de aflevering of uitvoering van de opdracht nog aanspraken, in welke vorm ook, te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van de verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd om zijn betalingsverplichting op te schorten.

 

 1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, geschiedt deze – behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk anders overeegekomen- als volgt:

 

 • 1/3 (eenderde) bij de opdracht;
 • 1/3 (eenderde) wanneer de producten ter verzending gereed staan, dan wel bij de voltooiing van de werkzaamheden door Swagerman Services B.V.;
 • 1/3 (eenderde) binnen één maand nadat de tweede termijnbetaling verschenen is.

 

 1. Betaling van meerwerk dient direct na het in rekening brengen te worden voldaan.

 

 1. Indien er op enig moment een gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, dan is Swagerman Services B.V. gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, te eisen dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom geschiedt of dat opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt, zoals een bankgarantie of een stille verpanding van de door Swagerman Services B.V. geleverde producten, en is zij gerechtigd om producten uitsluitend onder rembours c.q. na vooruitbetaling te verzenden.

 

 1. Indien partijen zijn overeengekomen dat betaling via een bankinstelling zal plaatsvinden of wanneer zekerheid wordt gesteld middels documentair krediet of bankgaranties, staat opdrachtgever ervoor in dat zulks via een eerste klas bank zal geschieden. Wanneer Swagerman Services B.V. in redelijkheid twijfelt aan de genoemde kwalificatie, staat het haar vrij om de voorgestelde bank af te wijzen en een andere bank aan te wijzen.

 

 1. Door het verstrijken van enige betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim en zijn alle vorderingen van Swagerman Services B.V. onmiddellijk opeisbaar, onverminderd overige aan Swagerman Services B.V. toekomende rechten.

 

 1. Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over alle openstaande vorderingen aan Swagerman Services B.V. rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 1,5%.

 

 1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichting(en), dan komt aan Swagerman Services B.V. het recht van retentie toe op alle goederen, gelden en documenten van opdrachtgever die Swagerman Services B.V. onder zicht heeft, welke strekken tot onderpand voor al zijn bestaande en toekomstige vorderingen op opdrachtgever.

 

Artikel 10: (Buiten)gerechtelijke incasso:

 1. Indien opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De incassokosten worden berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Swagerman Services B.V. is tevens gerechtigd om overige kosten en geleden schade ten gevolge van de niet (tijdige) betaling op opdrachtgever te verhalen, waaronder gerechtelijke en executiekosten.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud:

 

 1. Het in het kader van de overeenkomst door Swagerman Services B.V. geleverde blijft haar eigendom totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit overeenkomst deugdelijk is nagekomen ongeacht hetgeen bepaald in artikel 7.

 

 1. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verkopen, te verpanden en/of op enige andere wijze te bezwaren. Opdrachtgever is bevoegd deze producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te be- en verwerken c.q. te gebruiken.

 

 1. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde, dan wel daarop rechten willen vestigen of doen gelden dient dit onmiddellijk aan Swagerman Services B.V. te worden gemeld. Het niet (tijdig) melden geeft Swagerman Services B.V. het recht tot het direct opeisen van een boete van 15% van het onbetaalde gedeelte van de vorderingen waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, onverminderd overige aan Swagerman Services B.V. toekomende rechten.

 

 1. Indien opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Swagerman Services B.V. onherroepelijk gerechtigd om deze producten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst (zo nodig) te demonteren en terug te nemen.

 

 1. Iedere betaling van opdrachtgever zal allereerst strekken ter voldoening van vorderingen van Swagerman Services B.V. op opdrachtgever ten aanzien waarvan geen eigendomsvoorbehoud in de zin van lid 1 van dit artikel (meer) geldt.

 

Artikel 12: Risico:

 

 1. Het risico gaat op opdrachtgever over op het tijdstip van aflevering in de zin van artikel 7. Ook bij schade aan producten, veroorzaakt door vernieling van de verpakking, is het gestelde in de vorige zin onverminderd van kracht.

 

 1. Indien de producten door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk conform de overeenkomst worden afgenomen, is deze van rechtswege in verzuim en is Swagerman Services B.V. gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of deze te verkopen. In het laatstgenoemde geval wordt de vordering op opdrachtgever verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan de derde partij.

 

 1. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt verzending en/of vervoer van de producten (indien door Swagerman Services B.V. verzorgd) voor rekening en risico van opdrachtgever en worden producten niet door Swagerman Services B.V. tegen transportrisico verzekerd. Ook indien tegenover de vervoerder is verklaard dat alle schade gedurende het transport voor eigen rekening komt, komt het transportrisico niettemin voor rekening van opdrachtgever. Desgewenst draagt Swagerman Services B.V. haar rechten jegens de vervoerder over aan opdrachtgever.

 

 1. Behoudens ingeval uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen ligt het risico voor producten, welke bij Swagerman Services B.V. ter bewerking, reparatie of inspectie zijn afgegeven, bij opdrachtgever. Swagerman Services B.V. garandeert de producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en te behandelen.

 

Artikel 13: Opschorting en ontbinding:

 

 1. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim en is Swagerman Services B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en/of betalingsverplichting jegens opdrachtgever op te schorten totdat betaling voldoende zeker gesteld is, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd overige aan Swagerman Services B.V. toekomende rechten en zonder verplichting tot schadevergoeding.

 

 1. Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, zullen van rechtswege alle overeenkomsten met opdrachtgever ontbonden zijn tenzij op verzoek van Swagerman Services B.V. nakoming alsnog wordt verlangd, onverminderd hetgeen bepaald in het vorige lid.

 

Artikel 14: Annuleren:

 

 1. Indien opdrachtgever de verstrekte opdracht wenst te annuleren en Swagerman Services B.V. daarmede schriftelijk akkoord is gegaan, is opdrachtgever verplicht om – behoudens andersluidende schriftelijke afspraak – alle reeds geleverde diensten en/of reeds ingekochte producten en eventuele schade te vergoeden en Swagerman Services B.V. schadeloos te stellen wegens winstderving tegen betaling van 15% van de prijs, een en ander onverminderd overige aan Swagerman Services B.V. toekomende rechten.

 

 1. Opdrachtgever is verplicht Swagerman Services B.V. te allen tijde te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.

 

Artikel 15: Inspectie en reclame:

 

 1. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst, dan wel na afronding van werkzaamheden, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan producten, die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling, kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of facturen gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen acht (8) dagen na aankomst van de producten c.q. afronding van werkzaamheden schriftelijk aan Swagerman Services B.V. te worden medegedeeld, onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Indien de inspectie van producten in de fabriek heeft plaatsgevonden, volgt reclamering tijdens de inspectie direct ter plaats en wordt dit schriftelijk vastgelegd.

 

 1. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen acht (8) dagen kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen de geldende garantietermijn schriftelijk aan Swagerman Services B.V. te worden gemeld. Reclamering ten aanzien van facturen kan slechts schriftelijk geschieden binnen acht (8) dagen na ontvangst van de facturen, waarbij de datum van ontvangst bepaald wordt op één dag na de datum van dagtekening van de desbetreffende factuur.

 

 1. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties vormen geen grond voor reclamering, schadevergoeding of een verzoek tot annulering van de opdracht. Afbeeldingen en maten zijn voor de uitvoering van de producten niet bindend.

 

 1. Indien reclamering niet plaatsvindt binnen de in dit artikel gestelde termijnen verliest opdrachtgever elke aanspraak ter zake van die gebreken.

 

 1. Na het ontdekken van enig gebrek is opdrachtgever verplicht om het gebruik, bewerking, verwerking of installatie van deze producten onverwijld te staken en zal hij medewerking verlenen aan het instellen van een onderzoek (ter plaatse) naar (het ontstaan van) de gebreken. Opdrachtgever heeft geen recht tot reclamering van producten ten aanzien waarvan geen controle kan plaatsvinden.
 2. Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Swagerman Services B.V. en mits franco verzonden. Swagerman Services B.V. behoudt zich het recht voor om de behandelingskosten van retourzendingen in rekening te brengen bij opdrachtgever.

 

 1. Bij acceptatie van de reclame is Swagerman Services B.V. uitsluitend verplicht tot vervanging van de betreffende goederen resp. tot aanvullende levering.

 

Artikel 16: Garantie:

 

 1. De garantievoorwaarden zijn per product(groep) bepaald en op aanvraag verkrijgbaar.

 

Artikel 17: Intellectueel eigendom en geheimhouding:

 

Alle door Swagerman Services B.V. vervaardigde of ter beschikking gestelde kostenbegrotingen, plannen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichtsopgaven of andere bij aanbiedingen of leveranties behorende bescheiden, zomede hulpmiddelen als modellen, software, stempels, matrijzen, programmatuur en gereedschappen blijven -ook als fabricagekosten aan opdrachtgever in rekening zijn gebracht– eigendom van Swagerman Services B.V. dienen op het eerste verzoek aan haar te worden teruggegeven.

 

Aanbiedingen en daarbij behorende informatie is vertrouwelijk en mag niet worden vermenigvuldigd of aan derden ter inzage worden gegeven en worden, behoudens schriftelijke toestemming van Swagerman Services B.V., door opdrachtgever niet gekopieerd, nagemaakt, geëxploiteerd of openbaar gemaakt.

 

Opdrachtgever garandeert geheimhouding van alle informatie welke Swagerman Services B.V. beschikbaar heeft gesteld, behoudens indien deze informatie van rechtswege openbaar is en/of dit op grond van wet- en regelgeving van opdrachtgever wordt gevergd. Swagerman Services B.V. is gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat hij medewerking verleent aan de ondertekening van een geheimhoudingsverklaring em non- disclosureverklaring voor diens personeel.

 

Opdrachtgever verkrijgt door levering van de producten aan hem geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot deze producten.

 

Het is afnemer niet toegestaan op de producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen of de producten of een gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

 

Artikel 18: Rechten van derden:

 

 1. Swagerman Services B.V. garandeert dat de door haar geproduceerde en geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken op intellectuele of industriële eigendoms- of andere rechten van derden. Indien niettemin door Swagerman Services B.V. wordt erkend of door de Nederlandse rechter in een rechtsgeding tegen Swagerman Services B.V. onherroepelijk is vastgesteld dat een door haar geleverd goed wel inbreuk maakt op een dergelijk recht van een derde, zal zij na overleg met de afnemer het betrokken goed vervangen door een goed dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht of een gebruiksrecht ter zake van het goed verwerven.

 

 1. Pas nadat vast staat dat vervanging van het goed of verwerving van een gebruiksrecht zoals bedoeld in het vorige lid redelijkerwijs niet mogelijk is, dan wel indien Swagerman Services B.V. na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning die plicht niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan afnemer de betrokken overeenkomst voor het betreffende gedeelte ontbinden zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade. Swagerman Services B.V. zal in het laatste geval het betrokken goed terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijving.

 

 1. In geval een order uitgevoerd moet worden naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens afnemer verstrekt, garandeert de afnemer dat daardoor geen intellectuele eigendoms- of andere rechten worden aangetast.

 

Artikel 19: Overmacht:

 

 1. In elk geval ontslaan alle van de wil onafhankelijke omstandigheden waardoor de nakoming van verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Swagerman Services B.V. kan worden verlangd (overmacht), waaronder begrepen doch niet beperkt tot oorlog(gevaar), oproer, gijzeling, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, defecten aan machinerieën c.q. installaties, storingen in de levering van energie, stagnatie gedurende transport en opslag en voorts door alle overige oorzaken buiten haar schuld of toedoen, Swagerman Services B.V. van enige verplichting tot nakoming, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraken op schadevergoeding wegens gedeeltelijke of gehele niet-nakoming zijn in dergelijke gevallen eveneens uitgesloten.

 

 1. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van het overmacht. Indien de overmachttoestand zes (6) maanden of langer heeft geduurd, heeft Swagerman Services B.V. het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

Artikel 20: Aansprakelijkheid en vrijwaring:

 

 1. Mocht Swagerman Services B.V. aansprakelijk zijn, dan is deze beperkt tot nakoming van de in artikel 14 omschreven garantieverplichting.

 

 1. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld en behoudens de garantieverplichtingen is Swagerman Services B.V. nimmer aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

 

 1. Indien en voor zover Swagerman Services B.V., ondanks het gestelde in de leden 1 en 2 van dit artikel, door de bevoegde rechter toch aansprakelijk wordt gehouden, is de aansprakelijkheid jegens opdrachtgever per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt), beperkt tot de hoogte van de desbetreffende contractsom excl. omzetbelasting.

 

 1. Opdrachtgever is verplicht Swagerman Services B.V. te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesses, welke zouden zijn ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden ter zake van daden of handelingen van Swagerman Services B.V. in het kader van de uitvoering van een opdracht, waarvoor zij conform onderhavige voorwaarden jegens opdrachtgever niet aansprakelijk is.

 

 1. Swagerman Services B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, dan wel vanwege schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht verstrekt zijn.

 

 1. Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met de technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften behorende bij producten waarnaar Swagerman Services B.V. heeft verwezen, tenzij opdrachtgever Swagerman Services B.V. schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt, waarna Swagerman Services B.V. hem hierover nader informeert. Opdrachtgever verplicht zich te allen tijde om zijn afnemers schriftelijk in kennis te stellen van voormeld voorschriften.

 

Artikel 21: Afwijkingen en partiële nietigheid:

 

 1. Indien door partijen op één of meer punten van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige punten gelden, ook zonder dat dit uitdrukkelijk vermeld is.
 2. Wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend voor Swagerman Services B.V. bindend indien en zodra dit uitdrukkelijk en schriftelijk door haar is bevestigd.

 

 1. De nietigheid van één of meer punten van deze voorwaarden laat het overige onverlet.

 

Artikel 22: Toepasselijk recht:

 

Op alle met Swagerman Services B.V. gesloten overeenkomsten, waarvan deze voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.

 

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met Swagerman Services B.V. gesloten overeenkomsten of deze algemene voorwaarden zullen, voor zover niet anders dwingendrechtelijk voorgeschreven, worden beslecht door de rechtbank Alkmaar, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.