Statutaire naam:Swagerman Services B.V.
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Statutaire zetel: Sint Pancras
Datum akte van oprichting: 12-01-2001
Bezoekadres:

A.V.H. Destreelaan 103

1834 EC

Sint Pancras

Postadres:

A.V.H. Destreelaan 103

1834 EC

Sint Pancras

KvK-nummer: 37094212
BTW nummer: NL809805765B01

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop van Swagerman Services B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen "Swagerman Services”.
 2. De koper zal verder worden aangeduid als "de afnemer"
 3. Onder "schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 5. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen en deelbestellingen.
 7. Indien Swagerman Services deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de afnemer ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Swagerman Services hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

 

Artikel 2: Aanbod, offertes, prijzen

 

 1. leder aanbod en elke offerte van Swagerman Services is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Swagerman Services het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De in een aanbod, offerte of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten, afhandelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Swagerman Services niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de afnemer verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Swagerman Services het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

 

 1. Het aanbod, de offerte en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of deelbestellingen

 

 1. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Swagerman Services zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de afnemer geen rechten ontlenen.
 2. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van Swagerman Services en moeten op eerste verzoek op kosten van de afnemer aan Swagerman Services worden geretourneerd.

 

 1. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Swagerman Services (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft Swagerman Services het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de afnemer in rekening te brengen.

 

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de afnemer het aanbod van Swagerman Services heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de afnemer echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Swagerman Services schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

 

 1. Swagerman Services is pas gebonden aan:

 

 1. een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
 2. mondelinge afspraken;
 3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

 

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de afnemer of zodra Swagerman Services - zonder tegenwerping van de afnemer - met de uitvoering van de bestelling is begonnen.

 

Artikel 4: Inschakeling derden

 

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Swagerman Services vereist, mag hij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.

 

 

Artikel 5: Verplichtingen van de afnemer

 

 1. De afnemer moet ervoor zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Swagerman Services gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt en dat deze informatie juist en volledig is.

 

 1. Alle door Swagerman Services geleverde zaken mogen door de afnemer uitsluitend worden doorverkocht in de originele van Swagerman Services of diens toeleverancier afkomstige verpakking. De afnemer mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en moet beschadiging voorkomen.

 

 1. Indien de afnemer niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Swagerman Services het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de afnemer wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de afnemer.
 2. Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt en Swagerman Services nalaat van de afnemer nakoming te verlangen, tast dit het recht van Swagerman Services om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

 

Artikel 6: Levering, leveringstermijnen

 

 1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Swagerman Services zijn leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de afnemer hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

 

 1. Swagerman Services is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.

 

 1. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de afnemer over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van Swagerman Services verlaten of Swagerman Services aan de afnemer heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen
  worden afgehaald.

 

 1. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de afnemer en op een door Swagerman Services te bepalen wijze. Swagerman Services is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - aI dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.

 

 1. Indien Swagerman Services de zaken zelf bij de afnemer bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de afnemer aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.

 

 1. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de afnemer, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de afnemer te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft Swagerman Services het recht de zaken voor rekening en risico van de afnemer op te slaan. De afnemer moet Swagerman Services binnen een door Swagerman Services te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.

 

 1. Indien de afnemer na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Swagerman Services heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Swagerman Services een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de afnemer tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Swagerman Services alsnog nakoming te vorderen.

 

 1. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat Swagerman Services alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de afnemer heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

 

 

Artikel 7: Emballage

 

 1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft eigendom van Swagerman Services. Deze emballage mag door de afnemer niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.
 2. Swagerman Services bepaalt of de emballage door de afnemer moet worden geretourneerd of dat hij deze emballage zelf ophaalt en voor wiens rekening dit gebeurt.

 

 1. Swagerman Services heeft het recht voor deze emballage een vergoeding bij de afnemer in rekening te brengen. Indien de emballage door de afnemer franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, moet Swagerman Services deze emballage terugnemen en zal hij de in rekening gebrachte vergoeding aan de afnemer terugbetalen of verrekenen met de vergoeding die de afnemer voor emballage moet betalen bij een volgende levering. Swagerman Services heeft hierbij wel altijd het recht 10% afhandelingskosten in mindering te brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.

 

 1. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de afnemer voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.

 

 1. Indien de in het vorige lid bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, hoeft Swagerman Services de emballage niet terug te nemen. Swagerman Services heeft dan het recht deze tegen kostprijs, verminderd met de door de afnemer betaalde vergoeding, bij de afnemer in rekening te brengen.

 

 1. Voor eenmalig gebruik bedoelde emballage hoeft Swagerman Services niet terug te nemen en mag hij bij de afnemer achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de afnemer.

 

 

Artikel 8: Klachten en retourzendingen

 

 1. De afnemer moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de afnemer de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Swagerman Services melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

 

 1. Overige klachten moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Swagerman Services worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de afnemer. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.

 

 1. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Swagerman Services is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.

 

 1. Bestelde zaken worden in de bij Swagerman Services voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., golden niet als tekortkoming aan de zijde van Swagerman Services. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

 

 1. Klachten schorten de betalingsverplichting van de afnemer niet op.

 

 1. De afnemer moet Swagerman Services in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Swagerman Services verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de afnemer, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de afnemer.

 

 

 1. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door do gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

 

 1. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.

 

 1. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge
  kleurafwijkingen.

 

 1. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de afnemer van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

 

 

Artikel 9: Garanties

 

 1. Swagerman Services zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen word overeengekomen.

 

 1. Swagerman Services staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

 

 1. Indien voor de door Swagerman Services geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Swagerman Services zal de afnemer hierover informeren.

 

 1. Indien het doel waarvoor de afnemer de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doe| van deze zaken, garandeert Swagerman Services slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien hij dit schriftelijk aan de afnemer heeft bevestigd.

 

 1. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de afnemer de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.

 

 1. Bij een terecht beroep op de garantie zal Swagerman Services - naar zijn keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Swagerman Services gegeven garanties aanvaardt Swagerman Services geen enkele aansprakelijkheid.

 

 1. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Swagerman Services alleen aansprakelijk voor directe schade~ ledere aansprakelijkheid van Swagerman Services voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. De afnemer moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

 

 

 

 1. Indien Swagerman Services aansprakelijk is voor door de afnemer geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Swagerman Services altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Swagerman Services gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Swagerman Services beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.

 

 1. De afnemer moet Swagerman Services uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 2. Swagerman Services is niet aansprakelijk en de afnemer kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:

 

 1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Swagerman Services verstrekte instructie/es, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
 2. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
 3. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de afnemer aan Swagerman Services verstrekte informatie;
 4. door aanwijzingen of instructies van of namens de afnemer;
 5. als gevolg van de keuze van de afnemer die afwijkt van wat Swagerman Services adviseerde en/of gebruikelijk is;
 6. door de keuze die de afnemer ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
 7. doordat door of namens de afnemer reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Swagerman Services.

 

 1. De afnemer is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor aIIe hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Swagerman Services uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

 

 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid golden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Swagerman Services of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Swagerman Services de afnemer vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de afnemer.

 

 

Artikel 11: Betaling

 

 1. Swagerman Services heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de afnemer te verlangen.

 

 1. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de afnemer niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

 

 1. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de afnemer aan Swagerman Services een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als voile maand gerekend.

 

 1. Indien na aanmaning door Swagerman Services betaling alsnog uitblijft, heeft Swagerman Services bovendien het recht aan de afnemer buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150,00.

 

 1. Bij uitblijven van volledige betaling door de afnemer, heeft Swagerman Services het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de afnemer alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Swagerman Services eveneens indien Swagerman Services aI voordat de afnemer in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de afnemer te twijfelen.

 

 1. Door de afnemer gedane betalingen worden door Swagerman Services eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het |angst openstaan, tenzij de afnemer bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

 

 1. De afnemer mag de vorderingen van Swagerman Services niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Swagerman Services heeft. Dit geldt eveneens indien de afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Swagerman Services behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de afnemer aI zijn betalingsverplichtingen aan Swagerman Services heeft voldaan.

 

 1. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

 

 1. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de afnemer bevinden.

 

 1. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de afnemer in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.

 

 1. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de afnemer de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.

 

 1. De afnemer moet Swagerman Services direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

 

 1. De afnemer moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Swagerman Services bewaren.

 

 1. De afnemer moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Swagerman Services op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

 

 

 1. Indien de afnemer handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Swagerman Services een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Swagerman Services en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de afnemer te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Swagerman Services op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

 

 

Artikel 13: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

 1. Swagerman Services heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de afnemer te ontbinden op het tijdstip waarop de afnemer:

 

 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met
  betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

 

 1. De afnemer moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 14: Overmacht

 

 1. Bij overmacht aan de zijde van de afnemer of Swagerman Services, heeft Swagerman Services het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de afnemer te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de afnemer voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

 1. Onder overmacht aan de zijde van Swagerman Services wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Swagerman Services, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Swagerman Services.

 

 1. Ais omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Swagerman Services zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Swagerman Services en/of van de afnemer of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de
  overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.

 

 1. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst aI ten dele is uitgevoerd, moet de afnemer in ieder geval zijn verplichtingen jegens Swagerman Services tot aan dat moment nakomen.

 

 

Artikel 15: Annulering, opschorting

 

 1. Indien de afnemer de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Swagerman Services een door Swagerman Services nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat aIIe door Swagerman Services gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Swagerman Services heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de aI verrichte leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de afnemer in rekening te brengen.
 2. De afnemer is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Swagerman Services voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

 

 1. Swagerman Services heeft het recht alle door de afnemer betaalde bedragen te verrekenen met de door de afnemer verschuldigde schadevergoeding.

 

 1. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de afnemer zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Swagerman Services deze bij de afnemer in rekening brengen. Swagerman Services mag bovendien aIIe gedurende de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten bij de afnemer in rekening brengen.

 

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschorting duur niet kan worden hervat, heeft Swagerman Services het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de afnemer te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschorting duur wordt hervat, moet de afnemer eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Swagerman Services vergoeden.

 

 

Artikel 16: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

 1. Op de tussen Swagerman Services en de afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 1. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Swagerman Services is gevestigd, zij het dat Swagerman Services altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de afnemer is gevestigd.

 

 1. Indien de afnemer gevestigd is buiten Nederland, heeft Swagerman Services het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de afnemer gevestigd is.